CRAB APPLE N.10

DISHARMONIA: Imazhi i dobët për veten, perfeksionizmi, refuzimi i pamjes fizike, shqetësimi i tepruar për pastërtinë si personalisht ashtu edhe në shtëpi, obsesioni me papastërtitë

VLERA POZITIVE: Pranimi i trupit, qetësia.

10 ml

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi

Përshkrimi dhe përdorimi

CRAB APPLE N.10

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe favorizojnë kapacitetet e lindura për ribalancimin dhe harmonizimin e sa më shumë disharmonive të personalitetit apo shqetësimeve emocionale.

Dekurajimi dhe dëshpërimi

DISHARMONIA: Imazhi i dobët për veten, perfeksionizmi, refuzimi i pamjes fizike, shqetësimi i tepruar për pastërtinë si personalisht ashtu edhe në shtëpi, obsesioni me papastërtitë

VLERA POZITIVE: Pranimi i trupit, qetësia.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

Ky është ilaçi pastrues. Për ata që kanë ndjesinë se kanë diçka jo shumë të pastër në vetvete. Shpesh bëhet fjalë për diçka në dukje të parëndësishme; 31 në raste të tjera mund të bëhet fjalë për një çrregullim më serioz, pothuajse të neglizhuar në krahasim. tek e vetmja gjë në të cilën personi përqendron vëmendjen e tij. Të dy llojet janë në ankth për të hequr qafe të vetmen gjë që është më e rëndësishme në mendje dhe që u duket thelbësore për t’u kuruar. Ata bëhen në depresion nëse kura dështon. Si pastrues , ky ilaç pastron plagët nëse pacienti kishte arsye të mendonte se kishte depërtuar një helm që duhej eliminuar.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

 NAFB10

.

.

.

CRAB APPLE N.10

I 38 Fiori di Bach, secondo la visione del medico britannico, sono opportunamente estratti dai fiori selvatici e favoriscono innate capacità di riequilibrio e di armonizzazione di altrettante disarmonie della personalità o disagi emozionali.

Scoraggiamento e disperazione

DISARMONIA : Scarsa immagine di sé, perfezionismo, rifiuto del proprio aspetto fisico, cura eccessiva della pulizia sia personale che della casa, ossessione dello sporco

VALENZA POSITIVA: Accettazione del proprio corpo, serenità.

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Questo è il rimedio depurativo. Per quelli che hanno la sensazione di avere in se stessi qualcosa di poco pulito. Spesso si tratta di qualcosa apparentemente insignificante; 31 in altri casi può trattarsi di un disturbo più serio, pressoché trascurato rispetto alla sola cosa su cui la persona concentra la propria attenzione. Entrambi i tipi sono ansiosi di sbarazzarsi di quell’unica cosa che riveste la maggiore importanza nella mente e che sembra loro essenziale curare. Si deprimono se la cura fallisce. Trattandosi di un depurativo, questo rimedio ripulisce le ferite se il paziente avesse motivo di pensare che sia penetrato un veleno da eliminare. ”

Il modo d’uso
2-4 gocce in mezzobicchiere dacqua, 4 volte al giorno.

 NAFB10

 

error: Content is protected !!