ELM N.11

“Ata që po bëjnë një punë të mirë, duke ndjekur thirrjen e tyre dhe duke shpresuar të bëjnë diçka të rëndësishme, ndoshta për të mirën e njerëzimit. Ndonjëherë ata mund të kenë periudha depresioni kur mendojnë se detyra që kanë marrë përsipër është shumë kërkuese dhe përtej njeriut. mundësitë.”

10 ml Ulmus procera

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

ELM :

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin aftësinë e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë disharmonitë e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Dekurajimi dhe dëshpërimi

DISHARMONIA: Depresioni i përkohshëm, ndjenja e mbingarkesës së përgjegjësisë, dekurajimi momental.

VLERA POZITIVE: Mat, zgjidh.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Ata që po bëjnë një punë të mirë, duke ndjekur thirrjen e tyre dhe duke shpresuar të bëjnë diçka të rëndësishme, ndoshta për të mirën e njerëzimit. Ndonjëherë ata mund të kenë periudha depresioni kur mendojnë se detyra që kanë marrë përsipër është shumë kërkuese dhe përtej njeriut. mundësitë.”

Në thellësi
Dr. Edward Bach zbuloi se Elm, i cili është një nga “Shtatë Ndihmësit e Dr. Bach”, ishte ilaçi i duhur kalimtar për lodhjen e stresit (të mos ngatërrohet me rraskapitjen që vjen nga “Olive”), për ndjenjën e fajit tek njerëzit e ngarkuar. me përgjegjësi, të cilët humbasin besimin në vetvete.
Elms arrijnë një pikë ku “kurrë nuk besojnë se mund t’ia dalin…”, normalisht në jetë janë të aftë dhe të shkathët, veprojnë, lëvizin, por këto aftësi mund t’i çojnë në momente. lodhje akute që çon në depresion, me humbje të interesit për botën e jashtme.Janë shpesh raste, madje edhe të menaxherëve të shkëlqyer, që deri një ditë më parë kishin kryer të gjitha detyrat e tyre në jetë, si për shembull detyrat familjare etj. . dhe të nesërmen ngrinë, të dërrmuar nga përgjegjësi të pakapërcyeshme.Prandaj këta njerëz shfaqin ndjenjën e pamjaftueshmërisë në marrjen e përgjegjësive, ndonjëherë duke mos arritur të rriten. E para nga përfitimet që sjell Elm është një prag më i lartë i tolerancës ndaj stresit psikofizik, një përmirësim i shpejtë i energjisë, me përqendrim dhe kapacitet më të madh pune, prandaj problemet përballohen me proporcionin e duhur dhe shihen me forcë për t’i tejkaluar ato. duke menduar dhe duke qenë të vetëdijshëm për kufizimet tuaja. Në fund të fundit, ka një rikuperim të vetëbesimit që nxjerr në pah një virtyt të tillë si vetë-mbështetja, që përkthehet në një lloj vetëndihme.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Referenca NAFB11

.

.

ELM : Scoraggiamento e disperazione

DISARMONIA: Temporanea depressione, sensazione di sovraccarico di responsabilità, scoraggiamento momentaneo.

VALENZA POSITIVA: Misura, risolutezza.

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Quelli che stanno facendo un buon lavoro, seguendo la loro vocazione e sperando di fare qualcosa di importante, magari a beneficio dell’umanità. A volte possono avere periodi di depressione, quando sentono che il compito che si sono assunti è troppo impegnativo e al di là delle umane possibilità. “

Approfondimento
Il Dott. Edward Bach scoprì che Elm, che fa parte dei “Sette Aiutanti del Dott.Bach”, era il giusto rimedio transitorio per la stanchezza da stress (da non confondere con la spossatezza che da Olive), per il senso di colpa in persone cariche di responsabilità, che perdono la fiducia in sé stesse.Le Elm giungono ad un punto in cui “non credono mai di farcela…”, normalmente nella vita sono abili e pieni di risorse, agiscono, si muovono, ma queste capacità possono condurle a momenti di stanchezza acuta che sfociano in depressione, con perdita di interesse per l’esterno.Spesso vi sono casi, anche di ottimi manager, in cui fino al giorno precedente compievano tutte le loro incombenze nella loro vita, come doveri famigliari, etc. ed il giorno successivo si bloccavano, schiacciati dalle responsabilità insormontabili.Pertanto, queste persone manifestano la sensazione di inadeguatezza nel sobbarcarsi le responsabilità, a volte non riuscendo a crescere. Il primo tra i benefici che Elm porta è una soglia maggiore alla sopportazione dello stress psicofisico, un rapido miglioramento energetico, con maggiore concentrazione e capacità lavorativa.Perciò, i problemi vengono affrontati con la giusta proporzione e visti con forza al fine di superarli, ponderando e avendo consapevolezza dei propri limiti. In definitiva, vi è un recupero della fiducia in sé che tira fuori una virtù come il sostegno a se stessi, che si traduce in una sorta di auto-aiuto.

Ujë, rakia, macerate e petaleve të elmës angleze (që korrespondon me 0,00025% të përbërësit nxjerrës).

error: Content is protected !!