HEATHER – N.14

 

“Kushdo që është gjithmonëkërkim të shoqërisë së kujtdo që mund të jetë gati ta dëgjojë, pavarësisht se kush është. Ata janë shumë të pakënaqur nëse duhet të qëndrojnë vetëm për periudha të shkurtra ose të gjata.”

Calluna vulgaris
10 ml

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

HEATHER

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin kapacitetin e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë crregullimet e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Vetmia

DISHARMONIA: Frika nga të qenit vetëm, biseda e tepruar me këdo, nevoja për vëmendje të vazhdueshme

VLERA POZITIVE: i bën të lehta marrëdhëniet me të tjerët, empatia.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

Kushdo që është gjithmonë në kërkim të shoqërisë së kujtdo që mund të jetë gati ta dëgjojë, pavarësisht se kush është. Ata janë shumë të pakënaqur nëse duhet të qëndrojnë vetëm për periudha të shkurtra ose të gjata.”

Fjala kyçe e kësaj lule është bashkëngjitja e butonit, e përcaktuar nga vetë Dr Edward Bach. Në fakt, Heathers janë njerëz kërkues, që kanë nevojë për vëmendje dhe dashuri, ata janë gjithmonë në qendër të vëmendjes përmes një llafazane mbizotëruese që shfaqin. Edward Bach i përkufizon ata në këtë mënyrë: “… ata që janë gjithmonë në kërkim të dikujt që mund t’i bëjë shoqëri, sepse kanë nevojë të flasin për gjërat e tyre me të tjerët, cilado qoftë tema…” prandaj, ata shpesh kanë frikë nga vetmia, e cila më pas provokuar nga distancimi i vazhdueshëm i të tjerëve. Ata shqetësohen për problemet e jashtme, por me ato të përditshme, e bëjnë gjithmonë me qëllime të shkëlqyera, u pëlqen të kujdesen për njerëzit në vështirësi, por në përpjekje për t’i bërë të gjitha këto rrezikojnë të jenë agresivë dhe mbizotërues dhe më pas të mos ndihmojnë ata që me të vërtetë Heathers reagojnë me zemërim nëse ndihma ose këshilla e tyre refuzohet, prandaj ata kërkojnë të gjitha mjetet në dispozicion në mënyrë që tjetri të bindet dhe të inkurajojë që sugjerimi i tyre është i drejtë. Këta personazhe do të donin që njerëzit të vareshin gjithmonë mbi to, duke përjetuar kënaqësi kur dëgjojnë se janë të dobishëm dhe të dobishëm në fatkeqësitë e të tjerëve.Përfitimet që dalin janë se bashkëbiseduesit Heather nuk janë më të zhytur në vitalitetin e tyre të tepruar, por ndihen të kuptuar dhe të ndihmuar me të vërtetë, që nga transformimi me këtë lule. bën që të merren parasysh problemet e të tjerëve, pa rezultuar në monologje të vazhdueshme, kështu që këta personazhe janë në gjendje të bëhuni empatik dhe bujar.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Nuk paraqet kundërindikacione ose efekte anësore.

.

.

I 38 Fiori di Bach, secondo la visione del medico britannico, sono opportunamente estratti dai fiori selvatici e favoriscono innate capacità di riequilibrio e di armonizzazione di altrettante disarmonie della personalità o disagi emozionali.

Solitudine

DISARMONIA: Timore di restare soli, eccessiva loquacità con chiunque, bisogno di attenzioni continue

VALENZA POSITIVA: rende facile il rapporto con gli altri, empatia.

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Quelli che sono sempre alla ricerca della compagnia di chiunque possa mostrarsi disponibile, trovando necessario discutere i propri affari con altri, non importa di chi si tratti. Sono molto infelici se debbono star soli per qualche tempo, breve o lungo che sia. ”

La parola chiave di questo fiore è l’attaccabottone, definito dallo stesso dott Edward Bach. Infatti le Heather sono delle persone richiestive, bisognose di attenzione ed affetto, sono sempre al centro dell’attenzione attraverso una predominante loquacità si mettono in mostra.Il dott. Edward Bach le definisce in questo modo: “… coloro che sono sempre alla ricerca di qualcuno che possa far loro compagnia, perché hanno bisogno di parlare delle proprie cose con gli altri, qualunque possa essere l’argomento… ” perciò, spesso temono la solitudine, che è provocata poi dal continuo allontanamento degli altri. Si preoccupano dei problemi esterni, ma di quelli quotidiani, lo fanno sempre con ottime intenzioni, amano prendersi cura delle persone in difficoltà, ma nel cercare di fare tutto ciò rischiano di essere aggressive e predominanti e di non aiutare poi concretamente chi ha realmente necessità.Le Heather reagiscono con la rabbia se si rifiuta il loro aiuto o consiglio, pertanto scovano tutti i mezzi che hanno a disposizione affinché l’altro si possa convincere e spronare che sia giusto il loro suggerimento.Questi caratteri vorrebbero che la gente dipendesse sempre da loro, sperimentando piacere nel sentire che sono utili e di aiuto nelle avversità altrui.I benefici che emergono sono che gli interlocutori degli Heather non vengono più assorbiti dalla loro vitalità eccessiva, ma si sentono compresi e realmente aiutati, poiché la trasformazione con questo fiore porta a prendere in considerazione i problemi del prossimo, senza sfociare in monologhi continui, dunque questi caratteri riescono a divenire empatici e generosi.

HEATHER – Referenca NAFB14

Uji, Rakia, Macerati i petaleve Erica.

error: Content is protected !!