Hither – E.i Ortica

  • Antianemike
  • Diuretik
  • Tonifikues
  • Reumatizëm
  • Artrit

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.440

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi

Përshkrimi dhe përdorimi

Hither

Një nga vetitë kryesore të hithrës është antianemike, në fakt bollëku i hekurit dhe klorofilit stimulon trupin të prodhojë qeliza të kuqe të gjakut, duke e bërë kështu hithrën një ushqim ideal për ata me probleme anemie; është pastrues, diuretik, tonifikues dhe restaurues.

Kreatina, e përmbajtur në doza të vogla në hither, ka vetinë të lehtësojë tretjen dhe asimilimin e ushqimeve, pasi lehtëson sekretimin e lëngut pankreatik.

Shumë e dobishme në prani të diarresë ose dizenterisë, hithra gjithashtu ka veti anti-inflamatore në zorrë; Vetitë e saj diuretike dhe pastruese ndihmojnë trupin të eliminojë acidet, kloruret dhe kolesterolin, pra falë këtyre karakteristikave hithra përdoret në rastet e patologjive si përdhes, reumatizëm dhe artrit.

Mënyra e përdorimit
50 pika 2 ose 3 herë në ditë ndërmjet vakteve në pak ujë të barabartë me një dozë ditore prej 3 ml produkti, që korrespondon me 0,9 g bimë të freskët.

NATM117

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

.
.
.
.

Una delle principali proprietà dell’ortica è quella antianemica, infatti l’abbondanza di ferro e di clorofilla stimolano l’organismo a produrre globuli rossi rendendo così l’ortica un alimento ideale per chi presenta problemi di anemia; è depurativa, diuretica, tonificante e ricostituente.

La creatina, contenuta in piccole dosi nell’ortica, ha come proprietà quella di facilitare le digestione e l’assimilazione dei cibi, in quanto facilita la secrezione del succo pancreatico.

Molto utile in presenza di diarrea o dissenteria, l’ortica ha anche proprietà antinfiammatorie sull’intestino; Le sue proprietà diuretiche e depurative aiutano l’organismo ad eliminare acidi, cloruri e colesterolo e proprio grazie a queste caratteristiche, l’ortica viene impiegata in caso di patologie come la gotta i reumatismi e l’artrite.

Il modo d’uso
50 gocce 2 o 3 volte al giorno lontano dai pasti in poca acqua pari a una dose giornaliera di 3 ml di prodotto, corrispondente a 0,9 g di pianta fresca.

 

error: Content is protected !!