CENTAURY – N.4

  “Njerëz të sjellshëm, të qetë, të butë, jashtëzakonisht të shqetësuar për t’u shërbyer të tjerëve. Ata kërkojnë shumë nga energjitë e tyre në qëllimin e tyre. Dëshira e tyre rritet deri në atë pikë sa ta bëjnë veten më shumë shërbëtorë sesa ndihmës të pavullnetshëm. Natyra e tyre e mirë i shtyn ata të bëjnë më shumë se nuk u përket atyre, dhe duke e bërë këtë rrezikojnë të neglizhojnë misionin e tyre të veçantë të jetës.”  

10 ml Centaurium umbellatum

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

CENTAURY :

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin aftësinë e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë disharmonitë e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Mbindjeshmëri ndaj ndikimeve dhe ideve

DISHARMONIA: vështirësi për të thënë jo, ankth për të kënaqur të tjerët

VLERA POZITIVE: forcimi i personalitetit

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Njerëz të sjellshëm, të qetë, të butë, jashtëzakonisht të shqetësuar për t’u shërbyer të tjerëve. Ata kërkojnë shumë nga energjitë e tyre në qëllimin e tyre. Dëshira e tyre rritet deri në atë pikë sa ta bëjnë veten më shumë shërbëtorë sesa ndihmës të pavullnetshëm. Natyra e tyre e mirë i shtyn ata të bëjnë më shumë se nuk u përket atyre, dhe duke e bërë këtë rrezikojnë të neglizhojnë misionin e tyre të veçantë të jetës.”

Në thellësi
Është bima e shtatë medicinale e zbuluar nga Dr. Edward Bach i cili përshkruan karakteristikat e saj me fjalët e mëposhtme: “Njerëz të sjellshëm, të heshtur, të mirë dhe jashtëzakonisht të shqetësuar për t’u shërbyer të tjerëve. Ata abuzojnë me forcën e tyre në këtë qëllim dhe dëshira e tyre për të ndihmuar të tjerët rritet. në atë masë saqë ata bëhen më shumë shërbëtorë sesa ndihmës të gatshëm. Mirësia e tyre natyrore i shtyn ata të bëjnë më shumë se ç’duhet dhe duke e bërë këtë ata mund të neglizhojnë misionin e tyre të veçantë jetësor”. Metaforikisht mund ta përkufizojmë këtë tipologji si “Hirushja” e terapisë me lule Bachian, pasi është shumë e dobët për t’i rezistuar streseve të jashtme. prandaj pranon të gjitha rregullat, të cilat shkelen nga të gjithë dhe shfrytëzohen.Kjo lule është simboli i mosdëshirës për të arritur lirinë, i mohimit të dëshirave apo thirrjeve më intime, i të qenit i dobët.
Llojet “Centaury” janë gjithashtu të zbehtë në fytyrë, pa forcë, si rrjedhojë përfundoj si një korsi moti në erë, aka shërbëtor i të gjithëve. Përfitimi që vjen prej tij është gatishmëria e madhe për t’i ndihmuar tjetrit, për të pohuar mendimet e dikujt, për t’u marrë vesh me botën. E gjithë kjo krijon terrenin e duhur për të zbuluar dëshirat dhe nevojat e veta, duke mundësuar kështu me forcë dhe energji të niset në rrugën e vet, duke anashkaluar çdo pengesë të dalë nga të tjerët.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Referenca NAFB04

.

.

CENTAURY : Ipersensibilità alle influenze e alle idee

DISARMONIA: difficoltà a dire di no, ansia di piacere agli altri

VALENZA POSITIVA: rafforzamento della personalità

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Persone gentili, quiete, miti, estremamente ansiose di servire gli altri. Chiedono troppo alle proprie energie nel loro intento. Il loro desiderio cresce al punto da rendersi più servitori che non volenterosi aiutanti. La loro natura gentile li conduce a compiere più di quanto non competa loro, e ciò facendo rischiano di trascurare la propria particolare missione di vita.”

Approfondimento
E’ la settima pianta medicinale scoperta dal Dott. Edward Bach che ne descrive le caratteristiche con le seguenti parole: “Persone gentili, silenziose, buone ed estremamente ansiose di servire gli altri.Esse abusano delle proprie forze in questo intento e il loro desiderio di aiutare gli altri cresce a tal punto da farle diventare più dei servitori che non degli aiutanti volonterosi. La loro naturale bontà le porta a fare più di quanto sia necessario e così facendo magari trascurano la propria particolare missione di vita”.Metaforicamente potremmo definire questa tipologia come la “Cenerentola”della floriterapia Bachiana, poiché è troppo debole per resistere alle sollecitazioni esterne, è per questo che accetta tutte le regole, che è calpestata da tutti e sfruttata.Questo fiore è il simbolo del non voler raggiungere la libertà, di negare i propri desideri o vocazioni più intime, dell’essere debole.
I tipi Centaury sono anche pallidi in viso, senza forza, di conseguenza finisco con il sembrare come una banderuola al vento, ossia servi di tutti. Il beneficio che se ne trae è una grande disponibilità a essere d’aiuto all’altro, facendo valere le proprie opinioni, andando d’accordo con il mondo. Tutto ciò crea il terreno adatto per scoprire i propri desideri e bisogni, potendo pertanto intraprendere il proprio cammino con forza ed energia, aggirando eventuali ostacoli posti dagli altri.

Ujë, Raki, petale të vogla të Maceratodes Centaurea (Korrespondon me 0.00025% të përbërësit nxjerrës).

error: Content is protected !!