CHESTNUT BUD – N.7

  “Për ata që nuk përfitojnë plotësisht nga vëzhgimi dhe përvoja, dhe u duhet më shumë se të tjerët për të mësuar mësimet e jetës së përditshme. Ndërsa për disa mjafton vetëm një përvojë, njerëz të tillë kanë nevojë për më shumë. , ndonjëherë shumë më tepër përpara se të mësojnë mësimin. Rrjedhimisht, për keqardhjen e tyre, ata e gjejnë veten duke përsëritur të njëjtin gabim në disa raste, kur vetëm një herë mund të kishte mjaftuar, ose, duke vëzhguar të tjerët, ata mund të kishin shmangur edhe atë gabim”  
10 ml Gemma castaneae

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

CHESTNUT BUD:

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin aftësinë e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë disharmonitë e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Interesi i pamjaftueshëm në rrethanat aktuale:

DISHARMONIA: vështirësi për të mësuar nga përvoja, përsëritje e të njëjtave gabime

VLERA POZITIVE: spontaniteti, të mësuarit

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Për ata që nuk përfitojnë plotësisht nga vëzhgimi dhe përvoja, dhe u duhet më shumë se të tjerët për të mësuar mësimet e jetës së përditshme. Ndërsa për disa mjafton vetëm një përvojë, njerëz të tillë kanë nevojë për më shumë. , ndonjëherë shumë më tepër përpara se të mësojnë mësimin. Rrjedhimisht, për keqardhjen e tyre, ata e gjejnë veten duke përsëritur të njëjtin gabim në disa raste, kur vetëm një herë mund të kishte mjaftuar, ose, duke vëzhguar të tjerët, ata mund të kishin shmangur edhe atë gabim.

Në thellësi:

Vetia e CHESTNUT BUD është “koka e fortë”, vështirësia për të mësuar një mësim nga gabimet e dikujt, është e vështirë të përdoret përvoja e mirë, shpesh me keqardhje.
Shpesh tipari më i spikatur i kësaj lule është gabimi i përsëritur. detyrimi për të përsëritur, i shkaktuar nga mungesa e vëzhgimit, indiferenca, mungesa e vëmendjes dhe nxitimi. Kjo parandalon progresin në jetë, në fakt shpesh ne priremi të harrojmë veprimet e gabuara, në vend që të “përqendrojmë” në to, t’i ripunojmë.
Një tjetër veçori e këtij ilaçi është se Edward Bach punon perlë dhe jo lule, pasi ka energji brenda. të fshehura që janë gati të lulëzojnë. Nisur, pra, nga ky supozim, si mund ta ruajmë atë që kemi mësuar gjatë gjithë jetës? Si mund të dalë përvoja jonë, duke e vlerësuar atë në një mënyrë të thjeshtë dhe pa dhimbje?Duke marrë disa pika vazhdimisht, do të jetë e mundur të arrijmë të mësuarit dhe t’u japim vlerë veprimeve, gabimeve të bëra, gjithashtu të mësojmë t’i analizojmë ato një nga një koha.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Referenca NAFB07

.

.

I 38 Fiori di Bach, secondo la visione del medico britannico, sono opportunamente estratti dai fiori selvatici e favoriscono innate capacità di riequilibrio e di armonizzazione di altrettante disarmonie della personalità o disagi emozionali.

Insufficiente interesse verso le circostanze presenti:

DISARMONIA: difficoltà ad apprendere dall’esperienza, ripetizione degli stessi errori

VALENZA POSITIVA: spontaneità, apprendimento

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Per quelli che non si avvantaggiano fino in fondo dell’osservazione e dell’esperienza, e impiegano più tempo di altri ad apprendere le lezioni della vita quotidiana. Mentre per qualcuno un’esperienza sola è sufficiente, a tali persone è necessario farne di più, talvolta molte di più, prima di imparare la lezione. Di conseguenza, con loro dispiacere, si trovano a ripetere il medesimo errore in diverse occasioni, quando una sola volta avrebbe potuto essere sufficiente, oppure, osservando gli altri, avrebbero potuto evitare persino quell’unico sbaglio.”

Approfondimento
La proprietà di Chestnut Bud è “la testa dura”, la difficoltà ad apprendere un insegnamento dai propri errori, si fa fatica a mettere a frutto l’esperienza, spesso con rammarico.Spesso la caratteristica più spiccata di questo fiore è l’errore ripetuto, la coazione a ripetere, causata dalla mancanza di osservazione, indifferenza, assenza di attenzione e fretta. Ciò impedisce di progredire nella vita, infatti spesso si tende a dimenticare le azioni errate, invece di “metterle a fuoco”, rielaborandole.Altra particolarità di questo rimedio è che Edward Bach lavora la gemma e non il fiore, poiché dentro vi sono delle energie nascoste che stanno per sbocciare. Partendo, quindi da questo assunto, come si può conservare ciò che si è imparato attraverso la vita? Come può uscire fuori la nostra esperienza, facendone tesoro in modo semplice e indolore?Assumendo qualche goccia costantemente, si potrà raggiungere un apprendimento e dare valore alle azioni, agli sbagli commessi, imparando anche ad analizzarli uno alla volta.

Uji, Rakia, Gështenja e Kalit Maceratodon sythat e rinj (që korrespondon me 0,00025% të përbërësit nxjerrës).

error: Content is protected !!