CLEMATIS – N.9

  “Ata që ëndërrojnë me sy të hapur, janë duke dremitur, nuk janë zgjuar plotësisht, nuk kanë interes të madh për jetën. Njerëzit e qetë, jo të lumtur me rrethanat e tyre, jetojnë më shumë në të ardhmen sesa në të tashmen; me shpresën e kohërave më të lumtura, kur idealet e tyre mund të Në sëmundje, disa nuk përpiqen shumë, ose aspak, të përmirësohen dhe në disa raste mund të dëshirojnë edhe vdekjen, me shpresën e kohëve më të mira ose ndoshta për të takuar përsëri një të dashur që kanë humbur.” 

Clematis vitalba 10 ml

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

CLEMATIS :

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin aftësinë e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë disharmonitë e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Interesim i pamjaftueshëm në rrethanat aktuale

DISHARMONIA: shpërqendrim, mungesë interesi për të tashmen

VLERA POZITIVE: kreativiteti, prania

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Ata që ëndërrojnë me sy të hapur, janë duke dremitur, nuk janë zgjuar plotësisht, nuk kanë interes të madh për jetën. Njerëzit e qetë, jo të lumtur me rrethanat e tyre, jetojnë më shumë në të ardhmen sesa në të tashmen; me shpresën e kohërave më të lumtura, kur idealet e tyre mund të Në sëmundje, disa nuk përpiqen shumë, ose aspak, të përmirësohen dhe në disa raste mund të dëshirojnë edhe vdekjen, me shpresën e kohëve më të mira ose ndoshta për të takuar përsëri një të dashur që kanë humbur.”

Clematis është bima e tretë e zbuluar nga Edward Bach dhe lidhet me figurën e “Romantikut”, atij që e ka gjithmonë “kokën në re”, si shkurret dhe ëndërron me sy hapur, duke u shkëputur nga realiteti. dhe duke e projektuar të ardhmen.Kjo është një fugë e vërtetë, personazhi Clematis nuk dëshiron ta shohë, manifeston një mungesë evidente përqendrimi; megjithatë përgjithësisht shpirti i tij është i sjellshëm dhe i qetë, edhe pse ai nuk gjen gëzim apo gëzim në jetë siç është. Mund të gjenden tipa Clematis që ndalojnë për një kohë të gjatë të mendojnë dhe enden në mendimet e mendjes së tyre, duke u fokusuar tek njerëzit e humbur, të cilët kanë humbur, duke jetuar plotësisht në një hemisferë tjetër të botës dhe të jetës.Transformimi bëhet tashmë me disa pika, dhe përfitimi që sjell kjo lule është thelbësor për të dëgjuar përsëri trupin tuaj, është një vetëprezencë më e madhe. , interesi për jetën, menaxhimi më i mirë i mendimeve dhe aftësia për t’u përqendruar, vëmendje për momentin, një realizim në pjesën praktike të jetës dhe gëzimi i të jetuarit pavarësisht!

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Referenca NAFB09

.

.

Insufficiente interesse verso le circostanze presenti

DISARMONIA: distrazione, mancanza d’interesse per il presente

VALENZA POSITIVA: creatività, presenza

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Quelli che sognano ad occhi aperti, sono assopiti, non completamente svegli, non hanno grande interesse nella vita. Persone tranquille, non realmente felici delle circostanze in cui si trovano, vivono più nel futuro che nel presente; nella speranza di tempi più felici, quando i loro ideali potranno realizzarsi. Nella malattia alcuni non si sforzano molto, o per nulla, di migliorare e in certi casi possono persino anelare alla morte, nella speranza di tempi migliori o forse di incontrare di nuovo una persona amata da loro perduta.”

Clematis è la terza pianta scoperta da Edward Bach, ed è associata alla figura del “Romantico”, colui che ha la sempre la “testa fra le nuvole”, come i suoi cespugli, e sogna ad occhi aperti, distaccandosi dalla realtà e proiettandosi nel futuro.Ciò è una fuga vera e propria, il carattere Clematis non vuole vedere, manifesta un’evidente mancanza di concentrazione; però generalmente il suo animo è gentile e quieto, pur non trovando allegria e né gioia nella vita così com’è .Si possono riscontrare tipi Clematis che si soffermino a lungo a pensare e vagare nei pensieri della propria mente, concentrandosi su persone scomparse, che hanno perso, vivendo completamente in un altro emisfero del mondo e della vita.La trasformazione avviene già con poche gocce, ed il beneficio che questo fiore apporta è fondamentale per riascoltare il proprio corpo, è una maggiore presenza di sé, un interesse per la vita, la gestione al meglio dei propri pensieri e la capacità di concentrazione, l’attenzione per l’istante, una realizzazione nella parte pratica della vita e la gioia di vivere a prescindere!

Ujë, rakia, petale Vitalba macerate (që korrespondon me 0,00025% të përbërësit nxjerrës).

error: Content is protected !!