LARCH – N.19

 

Për ata që nuk e konsiderojnë veten aq të aftë apo të aftë sa ata që i rrethojnë, janë të bindur se do të dështojnë, se kurrë nuk do të jenë të suksesshëm dhe kështu as që përpiqen, ose nuk e bëjnë me bindje të mjaftueshme.

Larix decidua
10 ml

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

LARCH

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin kapacitetin e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë crregullimet e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Dekurajimi dhe dëshpërimi

DISHARMONIA: Mungesa e vetëbesimit, ndjenja e inferioritetit, ankthi i performancës

VLERA POZITIVE: Guximi, besimi në aftësitë e dikujt.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Për ata që nuk e konsiderojnë veten aq të aftë apo të aftë sa ata që i rrethojnë, janë të bindur se do të dështojnë, se kurrë nuk do të jenë të suksesshëm dhe kështu as që përpiqen, ose nuk e bëjnë. me bindje të mjaftueshme”.

Fjala kyçe e Larch është “i pasigurt”, d.m.th. një person që ka mungesë të thellë vetëbesimi, që nuk guxon kurrë, që nuk beson në vetvete, që normalisht thjesht nuk mendon se mund t’ia dalë në çdo situatë në jetën e jetës, prandaj ai heq dorë para se të përpiqet dhe ndihet jashtëzakonisht inferior, shpesh duke pasur frikë nga përshtypjet e këqija. Kjo lule ndihmon ata që në thelb shmangin çdo situatë në të cilën duhet të përfshihen dhe që në përgjithësi thonë: “Do të doja ta bëja këtë.. por nuk jam në gjendje…”. Dr. Edward Bach i përshkruan njerëzit Larch kështu: “… ata që e konsiderojnë veten inferiorë ndaj njerëzve përreth tyre dhe më pak të aftë se ata. Ata presin të dështojnë dhe mendojnë se nuk do të kenë kurrë sukses. Pra, ata nuk rrezikojnë dhe nuk përpiqen aq sa duhet për të pasur sukses në jetë…” Përfitimet që sjell Larch janë pothuajse magjike, në fakt, ai rikthen besimin në aftësitë e tij, ndërton vetëvlerësimin dhe riaktivizon iniciativën, duke pranuar kështu rreziqet dhe duke mos u kujdesur për to nëse janë pozitive apo negative. Për më tepër, ky ilaç çon në një frymë të shëndetshme vetëkritike, duke vepruar kështu pa asnjë shqetësim për rezultatin. Kështu, Larch transformon aftësitë e tij kritike, të cilat përdoren me mençuri dhe në mënyrë konstruktive.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Nuk paraqet kundërindikacione ose efekte anësore.

.

.

I 38 Fiori di Bach, secondo la visione del medico britannico, sono opportunamente estratti dai fiori selvatici e favoriscono innate capacità di riequilibrio e di armonizzazione di altrettante disarmonie della personalità o disagi emozionali.

Scoraggiamento e disperazione

DISARMONIA: Mancanza di fiducia in se stessi, senso di inferiorità, ansia da prestazione

VALENZA POSITIVA: Audacia, sicurezza nelle proprie capacità.

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Per quelli che non considerano se stessi abili o capaci quanto chi sta loro intorno, sono convinti di fallire, di non avere mai successo, e così non fanno neppure un tentativo, o non lo fanno con sufficiente convinzione. ”

La parola chiave di Larch è “l’insicuro”, ossia una persona che ha una mancanza profonda di fiducia in sé stesso, che non osa mai, che non crede in sé stesso, che normalmente non pensa proprio di potercela fare in qualsiasi situazione della vita, perciò rinuncia prima di provare e si sente tremendamente inferiore, temendo spesso le brutte figure.Questo fiore aiuta coloro che in sostanza evitano ogni situazione in cui si devono mettere in gioco e che generalmente, affermano: “mi piacerebbe fare questa cosa… ma non riesco… ”. Il dott. Edward Bach descrive le persone Larch in questo modo: “… coloro che si considerano inferiori alle persone che li circondano, e meno capaci di loro. Si aspettano di fallire e sentono che non raggiungeranno mai un successo. Quindi non rischiano né si sforzano abbastanza per riuscire nella vita… ”.I benefici che porta Larch sono quasi magici, infatti, ridona la fiducia nelle proprie capacità, crea autostima e riattiva l’iniziativa, accettando per cui i rischi e non curandosene, sia se sono positivi sia che siano negativi. Inoltre, questo rimedio conduce ad avere un sano spirito autocritico, agendo così senza alcuna preoccupazione per l’esito. Dunque, Larch trasforma le proprie capacità critiche che sono usate in modo saggio e costruttivo.

LARCH – Referenca NAFB19

Ujë, Raki, Petalet e larshit.

error: Content is protected !!