WALNUT – N.33

Për ata që zotërojnë ideale dhe ambicie jetësore të mirëpërcaktuara dhe të cilat po i përmbushin, por në raste të rralla ata tundohen nga entuziazmi, bindjet ose mendimet e forta të të tjerëve, për t’u larguar nga idetë, qëllimet dhe puna e tyre. Ilaçi. jep qëndrueshmëri dhe ofron mbrojtje nga ndikimet e jashtme.  
10 ml Juglans regia

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

WALNUT:

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin aftësinë e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë disharmonitë e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Mbindjeshmëri ndaj ndikimeve dhe ideve

DISHARMONIA: Momente ndryshimesh të rëndësishme në jetë, Mbindjeshmëri ndaj ndryshimeve, menopauzë, dalje e dhëmbëve, pubertet, nevojë për mbrojtje nga ndikimet e jashtme.

VLERA POZITIVE: Mbrojtja, siguria, fleksibiliteti dhe pranimi i së resë.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Për ata që zotërojnë ideale dhe ambicie jetësore të mirëpërcaktuara dhe të cilat po i përmbushin, por në raste të rralla ata tundohen nga entuziazmi, bindjet ose mendimet e forta të të tjerëve, për t’u larguar nga idetë, qëllimet dhe puna e tyre. Ilaçi. jep qëndrueshmëri dhe ofron mbrojtje nga ndikimet e jashtme.”

Në thellësi
Në lulet e arrës Dr. Edward Bach zbuloi se: “…Walnut është ilaç për fazat e rritjes dhe tranzicionit: daljen e dhëmbëve, pubertetin, momentet që ndryshojnë jetën; për vendime të mëdha, si ndryshimet në fenë, punën, të vendit. Është një ilaç për ata. të cilët kanë vendosur të bëjnë një hap përpara në jetë, duke thyer rregullat e vjetra dhe duke kapërcyer kufizimet e vjetra, për të marrë një drejtim të ri. E gjithë kjo përfshin vuajtje fizike, për shkak të keqardhjeve dhe pikëllimeve që përpiqen të thyejnë lidhjet e vjetra, shoqërimet e vjetra, mendimet e vjetra… Për ata që kanë ambicie dhe ideale shumë specifike në jetë dhe i arrijnë ato; disa raste të rralla, megjithatë, entuziazmi, bindjet, opinionet e forta të të tjerëve mund t’i shpërqendrojnë nga idetë e tyre dhe nga qëllimet e tyre… “Është një “lëvozhgë arrë”. “që mbron frutat, pra kuptohet si një individ që mund të vihet në provë në periudha të caktuara të jetës, duke luftuar për t’u përshtatur; kjo gjendje shpirtërore pos Ato shkaktohen nga pendimi, braktisja, ndarjet, ndryshimet në zakonet dhe rutinat e vendosura.
Walnut janë të gatshme të ecin përpara në rrugën e tyre, kanë synime të sakta, janë personalitete të forta dhe të vendosura që e lënë veten të ndikohen nga problemet e të tjerëve.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Referenca NAFB33

.

.

WALNUT : Ipersensibilità alle influenze e alle idee

DISARMONIA: Momenti di importanti cambiamenti nella vita, Ipersensibilità ai cambiamenti, menopausa, dentizione, pubertà, bisogno di protezione dalle influenze esterne.

VALENZA POSITIVA: Protezione, sicurezza, flessibilità ed accettazione del nuovo.

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Per quelli che posseggono ideali e ambizioni di vita ben definiti e ai quali stanno adempiendo, tuttavia in rare occasioni sono tentati dall’altrui entusiasmo, convinzioni o forti opinioni, di allontanarsi dalle proprie idee, dai propri fini e dal proprio lavoro. Il rimedio conferisce costanza e offre protezione dalle influenze esterne. “

Approfondimento

Nei fiori di Noce il dott. Edward Bach scoprì che: “…Walnut è il rimedio per le fasi della crescita e di transizione: la dentizione, la pubertà, i momenti in cui si decide di cambiare vita; per le grandi decisioni, come i cambiamenti della religione, del lavoro, del paese.

È un rimedio per coloro che hanno deciso di fare un passo in avanti nella vita, infrangendo vecchie regole e superando vecchi limiti, per imboccare una nuova direzione. Tutte questo comporta sofferenze fisiche, a motivo di rimpianti e dispiaceri che si provano nello spezzare vecchi legami, vecchie associazioni, vecchi pensieri…

Per coloro che nella vita hanno ambizioni e ideali ben precisi e li realizzano; qualche rara volta, tuttavia, l’entusiasmo, le convinzioni, le forti opinioni altrui possono distoglierli dalle loro idee e dai loro obiettivi…”.

È un “guscio di noce” che protegge il frutto, ossia inteso come individuo il quale può essere messo a dura prova in determinati periodi di vita, facendo fatica ad adattarsi; questo stadi d’animo possono essere causati da rimorsi, abbandoni, separazioni, cambiamenti di abitudini e routine consolidate.

Walnut sono intenzionati ad andare avanti nel loro cammino, hanno obiettivi precisi, sono personalità forti e decise che si lasciano influenzare però dai problemi altrui.

Uji, Rakia, Petalet e Maceruara të Arrës (Korrespondon me 0.00025% të përbërësit nxjerrës).

error: Content is protected !!