Kushtet e shitjes

Këto kushte të përgjithshme shitjeje kanë si objekt shitjen e produkteve të tregtuara nëpërmjet faqes së e-commerce Naturetica.al
Kushtet e mëposhtme janë pjesë përbërëse dhe thelbësore të çdo porosie. Ato duhet të ekzaminohen nga klienti përpara përfundimit të blerjes dhe të miratohen. Përcjellja e konfirmimit të porosisë nënkupton njohjen e plotë të kushteve të përgjithshme të shitjes dhe miratimin e plotë të tyre, pasi është një hap i detyrueshëm në blerje. Pasi të jetë marrë kërkesa për porosi, departamenti i porosive rezervon të drejtën të rikonfirmojë disponueshmërinë e artikujve të blerë dhe të drejtën të anulojë / refuzojë çdo porosi nga një klient me të cilin ka pasur një mosmarrëveshje në lidhje me pagesën e një porosie të mëparshme. , i cili ka refuzuar një dërgesë pa dhënë arsye / shpjegim ose që paraqet ndonjë formë rreziku për kompaninë.

Udhëzues për blerje

Çmimet

Të gjitha çmimet e shfaqura në faqe janë me TVSH dhe të shprehura në lekë. Çmimi total që rezulton në përfundim të procedurës së blerjes përfshin kostot e transportit dhe TVSH-në.

Përfundimi i blerjes

Blerja konsiderohet e përfunduar kur klienti shtyp butonin e konfirmimit të porosisë dhe merr emailin e konfirmimit. Nëse klienti nuk dëshiron të vazhdojë me blerjen pas konfirmimit të porosisë, mund ta bëjë këtë duke dërguar një email në info@naturetica.al, duke treguar kodin e porosisë për të cilin kërkohet anulimi. Nëse dërgesa nuk është kryer ende, asgjë nuk do të tarifohet. Përndryshe, kostot e transportit do të paguhen. Naturetica.al rezervon të drejtën të mos vazhdojë me shitjen duke ia komunikuar vendimin e tij klientit me email.

Kushtet e pagesës

Ne kemi në dispozicionin tuaj metodat e mëposhtme të pagesës:
Visa, Mastercard, American Express, Paypal, Para në dorëzim dhe Transfertë Bankare.
Në rastin e pagesës online, blerja mund të bëhet vetëm nga mbajtësi i kartës ose mbajtësi i llogarisë Paypal.
Pagesa me transfertë bankare duhet të njoftohet me email në info@naturetica.al për të menaxhuar më mirë porosinë dhe pa vonesa.
Paratë në dorëzim duhet të bëhen me para në dorë.
Nuk është e mundur të paguhet me para në dorëzim për shuma që kalojnë 100.000,00 L.
Tarifa e menaxhimit të parave në dorëzim është L. 00,00

Tërheqja

Kthimet

Klienti ka të drejtë të tërhiqet nga kjo kontratë, pa asnjë penalitet, brenda 7 ditëve nga marrja e mallit, duke dërguar, brenda kësaj periudhe, një email në kontaktet e treguara më poshtë:
info@naturetica.al
0682667404

Mallrat duhet të kthehen në adresën: Naturetica.al Rruga Bardhyl, 5 Tiran brenda 7 ditëve nga marrja e mallit me shpenzimet te perballuara nga konsumatori.

Produktet e kthyera nuk duhet të jenë përdorur, duhet të jenë absolutisht në të njëjtën gjendje si në momentin e dorëzimit dhe duhet të kthehen në kutinë origjinale, të paketuar siç duhet, e cila nuk duhet të dëmtohet në asnjë mënyrë nga jashtë (shirit ngjitës, kapëse, etj. .).

Për më tepër, specifikohet se në asnjë rrethanë pakot nuk do të pranohen me pagesë.

Kujdes : produktet e dërguara në magazinën tonë pas afatit ose pa kërkesat e mësipërme nuk mund të kthehen.

Për të ushtruar të drejtën e tërheqjes se pageses, klienti duhet të zgjedhë gjithashtu një nga mundësitë e mëposhtme:

– zëvendësimi i mallit;

– kreditimi i parave: në këtë rast është e detyrueshme të tregohen të dhënat e një llogarie bankare (kodi IBAN), si dhe të dhënat që kanë të bëjnë me mbajtësin e llogarisë.
Rimbursimi ka të bëjë me çmimin e produktit dhe do të bëhet brenda 30 ditëve nga marrja e mallit të kthyer duke llogaritur zbritjen e shpenzimeve nga llogaria përfundimtare.

Kohët dhe metodat e dorëzimit

Disponueshmëria e produktit

Për shumicën e produkteve, dërgesa nga zyra jonë kryhet përgjithësisht brenda 48 orëve në vijim (të shtunën dhe të dielën përjashtohen). Ndonjëherë gjetja e disa artikujve mund të rezultojë në një ose dy ditë shtesë në vonesa të transportit.

Paketimi dhe integriteti i produktit

Produkti i blerë paketohet në një qese të mbyllur ose në një kuti të mbyllur, ose në ambiente të veçanta në rast porosie të mëdha. Naturetica.al garanton integritetin e produktit të dërguar. Është përgjegjësi e Klientit të verifikojë që paketimi është i vulosur si në momentin e dërgesës dhe të pranojë ose refuzojë dërgesën. Në rast pranimi me kusht, ai duhet të njoftojë menjëherë me email në info@naturetica.al

Produkt i dëmtuar

Klienti mund të kërkojë një rimbursim ose zëvendësim të produktit të dëmtuar nëse dëmi është raportuar brenda 7 ditëve në Naturetica.al me email ose postë të regjistruar dhe nëse vetë dëmi i atribuohet përgjegjësisë së Naturetica.al në çdo rast përpara dërgimi i mallrave. Shpenzimet e transportit janë në shpenzimet tona.

Politika e privatësisë

Ky informacion është përgatitur për të prezantuar parimet e konfidencialitetit që rregullojnë përdorimin nga Naturetica.al të të dhënave të ofruara nga klientët, duke përfshirë të dhënat e mbledhura përmes kësaj faqe interneti. Kjo faqe përshkruan mënyrën e menaxhimit të sajtit duke iu referuar përpunimit të të dhënave personale të përdoruesve që e konsultojnë atë. Ky është një njoftim informues i dhënë gjithashtu në bazë të nenit. 13 i Dekretit Legjislativ nr.196/2003 (Kodi për mbrojtjen e të dhënave personale) për ata që ndërveprojnë me shërbimet e internetit të aksesueshme në mënyrë elektronike nga adresa: http://naturetica.al. Informacioni ofrohet vetëm për këtë faqe interneti dhe jo për faqet e tjera të internetit që mund të konsultohen nga përdoruesi përmes lidhjeve në këtë faqe. Duke vizituar këtë faqe interneti, ju në mënyrë implicite deklaroni se keni kuptuar dhe pranuar metodat e përpunimit të përshkruara në këtë deklaratë të privatësisë. Naturetica Albania Rruga Bardhyl 5 – TIRANE është kontrolluesi i të dhënave të sipërpërmendura, i cili kryhet në selinë qendrore për qëllimet e përcaktuara në këtë deklaratë të privatësisë. të marketingut të drejtpërdrejtë në rast të pëlqimit nga përdoruesi. Trajtimet e lidhura me shërbimet e internetit të kësaj faqeje trajtohen vetëm nga personeli i brendshëm i kompanisë pronare, veçanërisht përgjegjës për trajtimin, dhe nga persona të jashtëm të ngarkuar me mirëmbajtjen/operacionet e rastësishme të menaxhimit të kësaj faqeje interneti. Të dhënat personale të ofruara nga përdoruesit që dërgojnë kërkesa për materiale informative ose që abonohen në buletinet përdoren për qëllimin e vetëm të kryerjes së shërbimit ose ofrimit të kërkuar. Këto të dhëna mund të përdoren gjithashtu nga shoqëria për qëllimet e mëposhtme: a) menaxhimin e marrëdhënieve me klientin; b) ushtrimin e veprimtarisë ekonomike të vetë shoqërisë; c) qëllime të tjera që lidhen me veprimtarinë e kryer nga kompania dhe të lidhura me të (për shembull, për të përmirësuar produktet dhe shërbimet e ofruara, edhe nëse nuk lidhen rreptësisht me shërbimet e kërkuara nga pala e interesuar; hulumtimi i tregut për kënaqësinë e klientit, etj. .) . Nëse është e nevojshme të mblidhen të dhëna që lejojnë identifikimin personal të përdoruesit për t’i ofruar këtij të fundit një shërbim të caktuar, përdoruesi kërkohet të sigurojë vullnetarisht të dhënat e nevojshme, të cilat do të përpunohen ekskluzivisht për qëllime të ofrimit të shërbimit.

Marketingu i drejtpërdrejtë

Siç u specifikua më lart, ne dëshirojmë t’ju ofrojmë informacione për produkte të reja, promovime, oferta speciale dhe informacione të tjera që besojmë se mund të jenë me interes për ju. Në rast se ju na keni autorizuar shprehimisht për ta bërë këtë duke shënjuar flamurin përkatës, ne do të jemi në gjendje t’ju dërgojmë këtë informacion me postë dhe me telefon, përveç nëse keni specifikuar ndryshe gjatë regjistrimit. Nëse, në çdo kohë, dëshironi që të dhënat tuaja të mos përdoren për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, mund të na njoftoni duke kontaktuar shërbimin tonë të klientit me email në adresën e mëposhtme info@naturetica.al dhe ne nuk do t’ju dërgojmë më asnjë komunikim tregtar. Nëse keni synuar të mohoni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja, nuk do të merrni kurrë asnjë komunikim tregtar dhe të dhënat që jepni do të përdoren ekskluzivisht për t’iu përgjigjur kërkesës suaj.

Të dhënat e navigimit

Sistemet kompjuterike dhe procedurat softuerike të përdorura për të përdorur këtë faqe interneti marrin, gjatë funksionimit të tyre normal, disa të dhëna personale, transmetimi i të cilave është i nënkuptuar në përdorimin e protokolleve të komunikimit në internet. Ky është informacion që nuk është mbledhur për t’u lidhur me palët e interesuara të identifikuara, por që nga vetë natyra e tyre, nëpërmjet përpunimit dhe lidhjes me të dhënat e mbajtura nga palët e treta, mund të lejojë identifikimin e përdoruesve. Kjo kategori e të dhënave përfshin adresat IP ose emrat e domenit të kompjuterëve të përdorur nga përdoruesit që lidhen me sitin, adresat URI (Uniform Resource Identifier) ​​të burimeve të kërkuara, datën dhe orën e kërkesës, metodën e përdorur. gjatë paraqitjes së kërkesës, madhësia e skedarit të përgjigjes, kodi numerik që tregon statusin e përgjigjes së dhënë nga serveri dhe parametra të tjerë që lidhen me sistemin operativ dhe mjedisin IT të përdoruesit. Këto të dhëna përdoren për qëllimin e vetëm të marrjes së informacionit statistikor anonim mbi përdorimin e faqes dhe për të kontrolluar funksionimin e saktë të tij dhe fshihen menjëherë pas përpunimit. Të dhënat mund të përdoren ekskluzivisht nga Autoriteti Gjyqësor për të konstatuar përgjegjësinë në rast të krimeve kompjuterike hipotetike kundër faqes.

Të dhënat e ofruara vullnetarisht nga përdoruesi

Dërgimi opsional, i qartë dhe vullnetar i e-mail-eve në adresat e treguara në këtë faqe, ose përpilimi i formularit, përfshin marrjen e mëpasshme të adresës së dërguesit, të nevojshme për t’iu përgjigjur kërkesave, si dhe çdo të dhënë tjetër personale të përfshirë në mesazhi nga një pjesë e klientit.

Sigurimi i të dhënave

Përdoruesi është i lirë të sigurojë të dhëna personale të përfshira në formularët e aplikimit ose të treguara në seksione specifike të faqes së internetit për të kërkuar dërgimin e materialit informativ ose komunikime të tjera. Mos sigurimi i tyre nuk e bën të pamundur marrjen e asaj që kërkohet, qoftë edhe në mënyrë anonime. Të dhënat personale përpunohen me mjete të automatizuara për kohën rreptësisht të nevojshme për të arritur qëllimet për të cilat janë mbledhur. Janë vëzhguar masa specifike sigurie për të parandaluar humbjen e të dhënave, përdorimin e paligjshëm ose të pasaktë dhe aksesin e paautorizuar në bazën e të dhënave.

Metodat e përpunimit

Të dhënat tuaja personale do të përpunohen me mjete të automatizuara për kohën rreptësisht të nevojshme për të arritur qëllimet për të cilat janë mbledhur. Vërehen masa specifike sigurie për të parandaluar humbjen e të dhënave, përdorimin e paligjshëm ose të pasaktë dhe aksesin e paautorizuar. Përdoruesi ka gjithmonë të drejtën, në çdo kohë, të marrë konfirmimin e ekzistencës ose jo të të dhënave që i referohen personit të tij dhe të dijë përmbajtjen dhe origjinën e tyre, të verifikojë saktësinë e tyre ose të kërkojë integrimin ose përditësimin ose korrigjimin e tyre (neni 7 i Dekreti Legjislativ Nr. 196/2003). Në bazë të të njëjtit nen, ju keni të drejtë të kërkoni anulimin, shndërrimin në formë anonime ose bllokimin e të dhënave të përpunuara në kundërshtim me ligjin, si dhe të kundërshtoni në çdo rast, për arsye legjitime, përpunimin e tyre. Kjo politikë e privatësisë mund të ndryshohet periodikisht dhe përdorimi i informacionit të mbledhur i nënshtrohet politikës së privatësisë në fuqi në kohën e përdorimit. Ky dokument, i publikuar në www.naturetica.al, përbën Politikën e Privatësisë së kësaj faqe interneti dhe do t’i nënshtrohet përditësimeve të publikuara herë pas here dhe që mbajnë datën e përditësimit.

Në rast se përdoruesi dëshiron të kryejë një transaksion tregtar me portalin, përdoruesit do t’i kërkohen informacione të tilla si emri, adresa, numri i telefonit, adresa e postës elektronike, numri i kartës së kreditit dhe preferencat në lidhje me produktet, në mënyrë që të për të përpunuar dhe përpunuar transaksionin e përdoruesit kërkues. Naturetica.al përdor adresën e e-mail për të dërguar konfirmimin e transaksionit dhe, nëse është e nevojshme, informacione të tjera mund të përdoren për të kontaktuar përdoruesin për të marrë disa të dhëna të nevojshme për përpunimin e transaksionit të tij. Naturetica.al mund të përdorë gjithashtu detajet e kontaktit për: t’i dërgojë përdoruesit një mesazh që përmbledh të dhënat e konfirmimit të transaksionit dhe çdo dërgese produkti, dhe që ofron informacione të mëtejshme për të njëjtën gjë; të njoftojë përdoruesin për ofertat dhe promovimet speciale në përputhje me dispozitat e kësaj Politike të Privatësisë; dërgoni përdoruesit anketa periodike në lidhje me shkallën e kënaqësisë ose kërkimin e tregut. Përdoruesi mund të revokojë pëlqimin e dhënë për dërgimin e komunikimeve të marketingut në çdo kohë. Përdoruesi mund të revokojë gjithashtu pëlqimin e dhënë për pjesëmarrje në sondazhe.

INFORMACION PËR PRONARIN E FAQES TË INTERNETIT
Emri Komercial Naturetica Albania 
Adresa e vendbanimit Rruga Bardhyl 5, Tirane
TVSH / NIPT M21704047D
Zhvilluesi i faqes Naturetica Albania
error: Content is protected !!