BEECH – N.3

  “Për ata që ndiejnë nevojën për të parë më shumë nga e mira dhe e bukura në gjithçka që i rrethon dhe, megjithëse shumë duket se janë të gabuara, të kenë aftësinë të shohin të mirën të rritet brenda. Kështu ata mund të jenë më tolerantë, falës dhe më shumë seç duhet. të kuptuarit sesa në mënyrat e ndryshme në të cilat çdo individ dhe të gjitha gjërat përpiqen të arrijnë përsosmërinë e tyre përfundimtare.”  
10 ml Fagus sylvatica

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Pereberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

BEECH: 

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin aftësinë e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë disharmonitë e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Shqetësimi i tepruar për mirëqenien e të tjerëve

DISHARMONIA: Intoleranca dhe kritika ndaj të tjerëve

VLERA POZITIVE: Toleranca, empatia, thellësia

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Për ata që ndiejnë nevojën për të parë më shumë nga e mira dhe e bukura në gjithçka që i rrethon dhe, megjithëse shumë duket se janë të gabuara, të kenë aftësinë të shohin të mirën të rritet brenda. Kështu ata mund të jenë më tolerantë, falës dhe më shumë seç duhet. të kuptuarit sesa në mënyrat e ndryshme në të cilat çdo individ dhe të gjitha gjërat përpiqen të arrijnë përsosmërinë e tyre përfundimtare.”

Në thellësi:

Përfaqësimi i llojit “Beech”është një person plot intolerancë për çdo gjë, person dhe situatë, ai është intrazigjent, i ngurtë, shpesh gjejmë në këtë tipologji forma ekspozitizmi në nivel karakteri, në nivel fizik dhimbje reumatike, çrregullime kyçesh dhe hemorroide. .

Ahu, “djallëzi”, është personi që acarohet për asgjë dhe gjithashtu është i bindur se ajo ka gjithmonë të drejtë, ndërsa të tjerët e kanë gabim; qëndrimet që ai ka nga natyra janë të munguara në kuptim ndaj atyre që kanë sjellje të ndryshme nga të tijat, plot epërsi.

Një personazh i tillë rrezikon të gjenerojë automatikisht acarim kundërproduktiv dhe e gjen veten duke u përballur me një padurim gjithëpërfshirës, ​​për të mos u ngatërruar me ndjenjën e padurimit për shkak të ritmeve frenetike të atyre që priren drejt padurimin.

E gjithë kjo e turbullon vizionin nga jashtë dhe e bën subjektin të ashpër në shprehjen e mendimeve, pasi ai përdor vetëm matjen dhe krahasimin e tij. Përfitimi që lind nga kjo gjendje shpirtërore joharmonike duke supozuar lulen e ahut është tashmë pyetja se si mund të zhvillohet toleranca dhe të pranojë më lehtë papërsosmëritë e veta dhe të të tjerëve.

Si rezultat, transformimi shfaqet në mënyrë magjike në një nga virtytet më të fshehura dhe më të rralla si toleranca, e shoqëruar shpesh nga komunikimi i sinqertë, i mbushur me gëzim të thellë dhe vetëpranim.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Referenca NAFB03

.

.

BEECH: Eccessiva preoccupazione per il benessere altrui

DISARMONIA: Intolleranza e critica verso gli altri

VALENZA POSITIVA: Tolleranza, empatia, profondità

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Per quelli che sentono il bisogno di vedere di più il buono e il bello in tutto ciò che li circonda e, benché molto appaia sbagliato, di avere la capacità di vedere il buono crescere dentro. Possono così essere più tolleranti, indulgenti e comprensivi rispetto ai diversi modi in cui ciascun individuo e tutte le cose si impegnano per raggiungere la propria perfezione finale.”

Quelli che sono molto rigorosi nel proprio modo di vivere; negano a se stessi molte gioie e piaceri della vita perché ritengono che possano interferire con il loro lavoro. Sono severi maestri di se stessi. Desiderano mantenersi sani, forti e attivi, e fanno qualunque cosa ritengano necessaria a tale fine. Sperano di fungere da esempio per gli altri che potrebbero poi seguire le loro idee e divenire alla fine migliori. “

Approfondimento:

La rappresentazione del tipo Beech è la “bisbetica”, piena di intolleranza per qualsiasi cosa, persona e situazione, è intransigente, rigida, spesso troviamo in questa tipologia a livello caratteriale forme di esibizionismo, a livello fisico dolori reumatici, disturbi articolari ed emorroidi.

Beech, la “bisbetica”, è la persona che si stizzisce per nulla ed è anche fermamente convinta di avere sempre ragione, mentre tutti gli altri hanno torto; gli atteggiamenti che ha per indole sono privi di comprensione verso chi ha comportamenti differenti dai suoi, pieni di superiorità.

Un carattere tale rischia di generare automaticamente irritazione controproducente e si trova a fare i conti con un’insofferenza totalizzante, da non confondere con lo spazientirsi dovuto a ritmi frenetici di coloro che tendono verso impatiens.

Tutto ciò annebbia la visione verso l’esterno e rende il soggetto aspro nell’esprimere pareri, poiché usa solo esclusivamente il proprio metro di giudizio e paragone. Il beneficio che nasce da questo stato d’animo disarmonico assumendo il fiore del faggio è già il chiedersi come si possa sviluppare la tolleranza ed accettare più facilmente le proprie imperfezioni e quelle altri.

Di conseguenza la trasformazione magicamente appare in una virtù tra le più nascoste e rara come la tolleranza, frequentemente accompagnata da una comunicazione sincera, intrisa di gioia profonda ed auto-accettazione.

Uji, Rakia, Macerati i petaleve të Ahut (Korrespondon me 0,00025% të përbërësit nxjerrës).

error: Content is protected !!