OLIVE – N.23

  “Ata që kanë vuajtur shumë mendërisht ose fizikisht dhe janë aq të lodhur dhe të lodhur sa ndihen të rraskapitur, të paaftë për të bërë as përpjekjen më të vogël. Jeta e përditshme për ta është punë e vështirë, pa kënaqësi.”  
10 ml Olea europea

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

OLIVE :

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin aftësinë e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë disharmonitë e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Interesim i pamjaftueshëm në rrethanat aktuale

DISHARMONIA: Lodhje fizike dhe mendore, rraskapitje, mungesë burimesh, nevoja për gjumë.

VLERA POZITIVE: Forca fizike dhe mendore, vitaliteti, energjia.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Ata që kanë vuajtur shumë mendërisht ose fizikisht dhe janë aq të lodhur dhe të lodhur sa ndihen të rraskapitur, të paaftë për të bërë as përpjekjen më të vogël. Jeta e përditshme për ta është punë e vështirë, pa kënaqësi.”

Në thellësi
Dr. Edward Bach zbuloi “Olive” në vendet e Mesdheut. Bach u kërkoi disa miqve të tij që t’i përgatisnin lulet në Itali, pasi i gjeti një ilaç të shkëlqyeshëm: “…Për ata që kanë vuajtur shumë si në trup ashtu edhe në mendje dhe janë aq të lodhur, aq të rraskapitur, sa e ndjejnë se janë. nuk mund të bëjë më asnjë përpjekje. Përditshmëria bëhet thjesht një përpjekje e vështirë, pa asnjë kënaqësi…” Fraza idiomatike është “pas një udhëtimi të gjatë…” kuptohet si rraskapitje psiko-fizike, si mungesë energjie. Ullinjtë janë individë që kanë punuar shumë, që i nënshtrohen stresit të fortë si pas një provimi, nuk kanë më energji për të përballuar detyrat më të vogla, kanë vuajtur shumë fizikisht dhe emocionalisht, ndihen të dobët, nuk kryejnë veprime. dhe e gjithë kjo krijon tek ata depresionin, dëshirën për të ikur nga jeta, nga angazhimet në përgjithësi.
Cilësitë që nxjerr “Olive” janë rikuperimi i plotë i forcës, vitalitetit dhe interesimit për vetë jetën; për më tepër ata janë individë që në ekuilibër arrijnë të dëgjojnë me miqësi trupin e tyre.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Referenca NAFB23

.

.

OLIVE : Insufficiente interesse verso le circostanze presenti

DISARMONIA: Stanchezza fisica e mentale, esaurimento, mancanza di risorse, bisogno di sonno

VALENZA POSITIVA: Forza fisica e mentale, vitalità, energia.

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Quelli che hanno sofferto molto mentalmente o fisicamente e sono tanto stanchi e affaticati da sentirsi allo stremo delle forze, incapaci di compiere il minimo sforzo. La vita quotidiana per loro è un duro lavoro, senza piacere. “

Approfondimento
Il Dott. Edward Bach scoprì Olive nei paesi Mediterranei. Bach chiese ad alcuni suoi amici di preparare i fiori in Italia, poichè lo trovò un ottimo rimedio: “…Per coloro che hanno molto sofferto sia nel corpo che nella mente e sono così stanchi, così esauriti, che sentono di non essere più in grado di compiere alcuno sforzo. La quotidiana diventa solo una dura fatica, priva di ogni piacere…”.La frase idiomatica è “dopo un lungo viaggio…” intesa come esaurimento psico-fisico, come mancanza di energia. Gli Olive sono individui che hanno lavorato tanto, che subiscono uno stress forte come dopo un’esame, non hanno più energia per affrontare le minime incombenze, hanno sofferto molto fisicamente ed emotivamente, si sentono deboli, non compiono azioni e tutto ciò crea in loro depressione, la voglia di sottrarsi alla vita, agli impegni in generale.
Le qualità che il fiore di Ulivo fa emergere sono il completo recupero della forza, della vitalità e dell’interesse nella vita stessa; inoltre sono individui che in equilibrio riescono ad ascoltare il proprio corpo amabilmente.

Uji, rakia, petalet e ullirit (që korrespondojnë me 0.00025% të përbërësit nxjerrës).

error: Content is protected !!