SCLERANTHUS – N.28

  “Ata që vuaj vështirësitë e tyre, pasi nnë shumë sepse nuk vendosin dot mes dy gjërave, pasi njëra duket tani tjetra. Në përgjithësi janë njerëz të qetë dhe i përballojnë vetëmuk janë të prirur ta diskutojnë me të tjerët.”   Scleranthus annuus 10 ml

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

SCLERANTHUS: 

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin aftësinë e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë disharmonitë e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Pasiguri apo pasiguri

DISHARMONIA: Pavendosmëri midis dy ose më shumë alternativave, pasiguri, alternim i aktivitetit dhe lodhje, alternim i humorit.

VLERA POZITIVE: Vendim dhe aftësi për të zgjedhur, qartësi.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Ata që vuajnë shumë sepse nuk vendosin dot mes dy gjërave, pasi njëra duket tani tjetra. Në përgjithësi janë njerëz të qetë dhe i përballojnë vetëm vështirësitë e tyre, pasi nuk janë të prirur ta diskutojnë me të tjerët.”

Scleratos është bima e nëntë e zbuluar nga Dr. Edward Bach, të cilën ai e gjeti në një fushë me kashtë; ai e përkufizoi atë si një ilaç të shkëlqyeshëm: “…për ata që vuajnë shumë nga paaftësia për të vendosur mes dy gjërave, duke marrë parasysh njërën tani tjetrën. Zakonisht janë njerëz të qetë, të cilët i përballojnë vështirësitë e tyre në heshtje, duke mos qenë të prirur për t’i diskutuar me të tjerët…” Arketipi par excellence i Skleranthusit është “Hamleti” i Uilliam Shekspirit, i cili bashkëjeton me një lloj dyshimi dhe pengon veprimin. Vihet re se personalitetet e lidhura me këtë lule u nënshtrohen luhatjeve të shpeshta të humorit, shpesh të luhatshme, të lëkundura nga njëri ekstrem në tjetrin, sikur të ishin pre e një stuhie, duke kaluar nga lumturia në trishtim qoftë edhe në një ditë të vetme, duke gjeneruar disharmoninë. ndjenjat dhe synimet e brendshme, të luhatshme, konfuzion Rezultati është sjellje jo e besueshme dhe dëmtim i ekonomisë së jetës: këta njerëz humbasin kohën në mënyrë të panevojshme dhe humbasin mundësi të rëndësishme, të cilat nuk shfrytëzohen për shkak të pavendosmërisë së tyre kronike. Evolucioni që sjell Scleranthus është i jashtëzakonshëm, në fakt individët arrijnë të përshtaten shpejt, me fleksibilitet dhe me mendje të hapur, sikur të ishte ndriçuar në mënyrë magjike, duke arritur të vendosin dhe të jenë gati në kohën e duhur.
• Emocionet fillestare të frenuara (para se të merrni lulen):
pavendosmëri, pasiguri, pasiguri dhe humor të luhatshëm.

• Emocionet evolucionare-të lirshme (pas marrjes së luleve):
siguria, aftësia për të zgjedhur, ekuilibri.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Referenca NAFB28

.

.

Incertezza o insicurezza

DISARMONIA: Indecisione tra due o più alternative, incertezza, Alternanza di attività e stanchezza, Alternanza di umore.

VALENZA POSITIVA: Decisione e capacità di scelta, chiarezza.

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Quelli che soffrono molto perché non riescono a decidere tra due cose, in quanto ora pare giusta l’una ora l’altra. Generalmente sono persone quiete e sopportano la propria difficoltà da sole, in quanto non inclini a discuterne con gli altri.”

Sclerato é la nona pianta scoperta dal Dott. Edward Bach, che trovò in un campo di stoppie; egli la definì un ottimo rimedio: “…per coloro che soffrono molto per l’incapacità di decidere fra due cose, considerando giusta ora una ora l’altra. Sono di solito persone tranquille, che sopportano in silenzio le loro difficoltà, non essendo portati a discuterne con altri…”.L’archetipo per eccellenza di Scleranthus è “l’Amleto” di William Shakespeare, il quale convive con un tipo do dubbio che blocca e impedisce l’azione. Si nota che le personalità associate a questo fiore sono soggette a frequenti sbalzi d’umore spesso altalenanti, che oscillano da un estremo all’altro, come se fossero preda di una tempesta, passano dalla felicità alla tristezza anche in una sola giornata, generando disarmonia interiore, altalenanza di sentimenti e di intenti, confusione.Ne conseguono comportamenti inaffidabili, e danni per l’economia del proprio vivere: queste persone perdono inutilmente tempo e si lasciano sfuggire occasioni importanti, non colte per via della loro cronica indecisione. L’evoluzione che Scleranthus apporta, è prodigiosa, infatti gli individui riescono ad adattarsi rapidamente, con flessibilità e con mente aperta, come se fosse magicamente illuminata, riuscendo a decidere ed essere pronti al momento giusto.
• Emozioni iniziali-inibite (prima di prendere il fiore):
indecisione, incertezza, insicurezza ed umore oscillatorio.

• Emozioni evolutive-sciolte (dopo aver assunto il fiore):
sicurezza, capacità di scelta, equilibrio.

Uji, Rakia, Macerati i petaleve Scleranthus (që korrespondon me 0.00025% të përbërësit nxjerrës).

error: Content is protected !!