STAR OF BETHLEHEM – N.29

 

Për ata që vuajnë shumë dhe për një kohë të gjatë ndjejnë pakënaqësi të madhe.
Tronditje pas lajmeve të rënda, humbje të një njeriu të dashur, frikë pas një aksidenti apo çfarëdo tjetër, ky ilaç sjell ngushëllim.

Ornithogalum umbellatum
10 ml

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Përbërësit

Përshkrimi dhe përdorimi

STAR OF BETHLEHEM

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin kapacitetin e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë crregullimet e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Dekurajimi dhe dëshpërimi

DISHARMONIA: Situatë shoku, madje edhe e kaluara, frika, trauma

VLERA POZITIVE: Përpunimi dhe zgjidhja e ngjarjeve traumatike.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Për ata që vuajnë shumë në kushte të cilat për njëfarë kohe shkaktojnë pakënaqësi të madhe. Tronditja pas lajmeve të rënda, humbja e një njeriu të dashur, frika pas një aksidenti apo të tjera. Për ata që për një kohë refuzojnë të ngushëllohen. , ky ilaç sjell rehati.”

Fjala kyçe e Yllit të Bethelehemit është “trauma”, në homeopati mund të jetë Arnica Montana, këtu personi është prekur nga një tronditje e fundit, por edhe një e lashtë prej së cilës i vuan ende pasojat, në fakt plaga e traumës është. gjakderdhje në shpirt dhe trup, me manifestime dhe çrregullime psikosomatike.
Dr. Edward Bach i përshkruan këta personazhe kështu: “… Për ata që e gjejnë veten në një gjendje ankthi të madh për shkak të situatave që, në një periudhë të caktuar, kanë shkaktuar kaq shumë pakënaqësi: tronditja e lajmeve të këqija, humbja e një njeriu të dashur, frika. nga një aksident dhe ngjarje të tjera të ngjashme. Ky ilaç sjell lehtësim për ata që refuzojnë rehatinë e të tjerëve… .Njerëzit të cilëve kjo lule do të përfitonte shpesh janë në një gjendje hutimi dhe tërheqjeje të brendshme, këtu Ylli i Bethelehem sjell shërim të madh të synuar si përfitim, prandaj zbut shpirtin, dhimbja e plagës që ende ndihet, pra sjell shërim delikate, por thelbësore.Prandaj, Ylli i Betlehemit shpërndan blloqe fizike, psikologjike dhe emocionale, duke rizbuluar veten dhe duke neutralizuar efektet negative të një tronditjeje tashmë në jetën e përditshme, duke elaboruar situatat në mënyrë konstruktive.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

.

.

I 38 Fiori di Bach, secondo la visione del medico britannico, sono opportunamente estratti dai fiori selvatici e favoriscono innate capacità di riequilibrio e di armonizzazione di altrettante disarmonie della personalità o disagi emozionali.

Scoraggiamento e disperazione

DISARMONIA: Situazione di shock, anche passato, spavento, traumi

VALENZA POSITIVA: Elaborazione e risoluzione degli eventi traumatici.

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Per quelli che soffrono molto in condizioni che, per un certo tempo, causano grande infelicità. Lo shock in seguito a gravi notizie, la perdita di una persona cara, lo spavento dopo un incidente o altro. A coloro che per un certo periodo rifiutano di essere consolati, questo rimedio porta conforto. ”

La parola chiave di Star of Bethelehem è “il trauma”, in omeopatia potrebbe essere l’Arnica Montana, qui la persona è afflitta da uno shock recente, ma anche antico del quale ancora ne subisce le conseguenze, infatti la ferita del trauma è sanguinante nell’anima e nel corpo, con manifestazioni e disturbi psicosomatici.
Il dott. Edward Bach descrive così questi caratteri: “… Per coloro che si trovano in uno stato di grande angoscia a causa di situazioni che, in un dato periodo, hanno provocato tanta infelicità: lo shock di una cattiva notizia, la perdita di una persona cara, lo spavento per un incidente e altri eventi simili. Questo rimedio porta sollievo a chi rifiuta il conforto degli altri… ”.Le persone alle quali questo fiore gioverebbe sono spesso in uno stato di stordimento interiore e chiusura in sé stesse, qui Star of Bethelehem apporta un grande recupero inteso come beneficio, ammorbidisce pertanto l’anima, il dolore della ferita che ancora si sente, quindi porta recupero sottile,ma fondamentale.Dunque, Star of Bethlehem scioglie i blocchi sia fisici che psicologici che emotivi, ritrovando sé stessi e neutralizzando gli effetti negativi di un shock già nel quotidiano elaborando costruttivamente le situazioni.

STAR OF BETHLEHEM – Referenca NAFB29

Uji, Rakia, Ylli i Betlehemit maceratodes petals.

error: Content is protected !!