WILD ROSE – N.37

  “Ata që, me sa duket, pa arsye të mjaftueshme i dorëzohen çdo gjëje që ndodh dhe e lënë veten të rrëshqasin nëpër jetë, duke e marrë atë ashtu siç është, pa u përpjekur as më të voglin për të përmirësuar gjërat dhe për të gjetur pak gëzim. Ata kanë hequr dorë nga lufta. e jetës pa ankesa.”  
10 ml Rosa canina

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

WILD ROSE: 

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin aftësinë e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë disharmonitë e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Interesim i pamjaftueshëm në rrethanat aktuale

DISHARMONIA: Apati, dorëheqje, pak përpjekje bëhet për të përmirësuar situatat.

VLERA POZITIVE: Vendim, motivim, përshtatje, gëzim.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Ata që, me sa duket, pa arsye të mjaftueshme i dorëzohen çdo gjëje që ndodh dhe e lënë veten të rrëshqasin nëpër jetë, duke e marrë atë ashtu siç është, pa u përpjekur as më të voglin për të përmirësuar gjërat dhe për të gjetur pak gëzim. Ata kanë hequr dorë nga lufta. e jetës pa ankesa.”

Wild Rose është “pasagjeri pasiv i jetës” siç thotë Dr. Edward Bach; në fakt është një tip apatik që i përshtatet sipërfaqësisht situatave që nuk i pëlqejnë; ai kurrë nuk akuzon, nuk ankohet dhe nuk bën asgjë për t’u përmirësuar. Ata janë personazhe pa motive totalisht, që heqin dorë nga jeta, ka një dorëzim ndaj ekzistencës, nuk përpiqen as të luftojnë, janë pasivë dhe kaq. Shpesh në përpjekje ndonjëherë zhgënjehen lehtë dhe nga frika e vuajtjes nuk bëjnë asgjë. Dr. Edward Bach e përshkruan këtë tipologji në këtë mënyrë: “… për ata që, pa arsye të mjaftueshme në dukje, i dorëzohen çdo gjëje që ndodh, dhe kështu rrëshqasin në jetë duke i marrë gjërat ashtu siç janë, pa bërë asnjë përpjekje për t’u përmirësuar ose për të gjetur njëfarë gëzimi. Ata iu dorëzuan fatkeqësive të jetës pa u ankuar për të…”.Natyrisht, edhe përballë sëmundjes apo ndryshimit, njerëzit e Trëndafilit të Egër nuk kanë forcë për të përballuar situatën.Trëndafili i egër ofron mundësinë për të dalë nga tortura e dikujt me entuziazëm të përtërirë. , duke rizbuluar entuziazmin e përditshëm; prandaj njeriu ka më shumë energji për të përballuar jetën dhe për të jetuar, duke u larguar nga një situatë e indiferencës paralizuese.

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Referenca NAFB37

.

.

WILD ROSE : Insufficiente interesse verso le circostanze presenti

DISARMONIA: Apatia, rassegnazione, si fanno pochi sforzi per migliorare le situazioni.

VALENZA POSITIVA: Decisione, motivazione, adattamento, gioia.

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Quelli che, apparentemente, senza una ragione sufficiente si rassegnano a tutto ciò che accade, e si lasciano scivolare attraverso la vita, prendendola come viene, senza minimamente sforzarsi di migliorare le cose e trovare un po’ di gioia. Si sono arresi alla lotta della vita senza lamentele. “

Wild Rose è “un passeggero passivo della vita” come lo definisce il dott. Edward Bach; infatti è un tipo apatico che si adatta superficialmente alle situazioni che non gradisce; non recrimina mai, non si lamenta e non fa nulla per stare meglio. Sono caratteri totalmente assenti di motivazioni, che rinunciano alla vita, c’è una resa all’esistenza, non ci provano neanche a lottare, sono passivi e basta. Spesso nel provare a volte si deludono facilmente e per paura di soffrire non compiono azioni. Il dott. Edward Bach descrive questa tipologia così: “… per coloro che, senza una ragione apparentemente sufficiente, si rassegnano a tutto ciò che accade, e scivolano così attraverso la vita prendendo le cose come sono, senza fare alcuno sforzo per migliorare o per trovare un po’ di gioia. Si sono arresi alle avversità della vita senza lamentarsene… ”.Ovviamente le persone Wild Rose anche di fronte alla malattia o a un cambiamento non hanno la forza per affrontare la situazione.Wild Rose offre la possibilità di uscire dal proprio torpore con rinnovato entusiasmo, ritrovando l’entusiasmo quotidiano; si ha perciò più energia per fronteggiare la vita e vivere, togliendosi da una situazione di indifferenza paralizzante.

Uji, rakia, petalet e maceratit të trëndafilit (që korrespondojnë me 0.00025% të përbërësit nxjerrës).

error: Content is protected !!