WILLOW N.38

  “Për ata që kanë pësuar fatkeqësi apo fatkeqësi dhe e kanë të vështirë t’i pranojnë pa ankesa apo inat, pasi e gjykojnë jetën në radhë të parë nga suksesi. Ata mendojnë se nuk e kanë merituar një sprovë kaq të madhe, se ishte e padrejtë dhe ata Ata janë të hidhëruar për këtë. Ata shpesh ndiejnë, më pak interes dhe janë më pak aktivë në atë që dikur i pëlqenin “.  
10 ml Salix Vitellina

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

L 1.150

Produkt i disponueshem

  • Përshkrimi dhe përdorimi
  • Perberesit

Përshkrimi dhe përdorimi

WILLOW: 

38 Lulet Bach, sipas vizionit të mjekut britanik, nxirren në mënyrë të përshtatshme nga lulet e egra dhe nxisin aftësinë e lindur për të ribalancuar dhe harmonizuar sa më shumë disharmonitë e personalitetit ose shqetësimet emocionale.

Dekurajimi dhe dëshpërimi

DISHARMONIA: Inati dhe keqardhja për veten, inati me hidhërimin, Zilia me inat, njeriu ndihet viktimë e fatkeqësisë.

VLERA POZITIVE: Reaktivitet, mirëkuptim, optimizëm.

Përkufizimi i Edward Bach për këtë ilaç:

“Për ata që kanë pësuar fatkeqësi apo fatkeqësi dhe e kanë të vështirë t’i pranojnë pa ankesa apo inat, pasi e gjykojnë jetën në radhë të parë nga suksesi. Ata mendojnë se nuk e kanë merituar një sprovë kaq të madhe, se ishte e padrejtë dhe ata Ata janë të hidhëruar për këtë. Ata shpesh ndiejnë, më pak interes dhe janë më pak aktivë në atë që dikur i pëlqenin “.

Në thellësi:

Dr. Eduard Bach e shprehu: “… atyre që kanë vuajtur nga fatkeqësitë apo fatkeqësitë dhe e kanë të vështirë ta pranojnë atë, pa u ankuar dhe pa ndjerë mëri, sepse e gjykojnë jetën sipas suksesit. Ata mendojnë se nuk e kanë merituar një sprovë kaq të madhe, e shohin të padrejtë dhe janë trishtuar për këtë. Atyre u ndodh shpesh që të ndiejnë më pak interes për ato gjëra në jetë që dikur i kënaqnin…”. Në të vërtetë, kryefjala e tij është viktimë e vetvetes, pra ai që pretendon se ka kundër tij gjithë botën.
Ky lloj personazhi është i keqardhur për veten, në të ka një ndjenjë hidhërimi, ai është i bindur se duhet të vuajë padrejtësisht, për shkak të fatit, kushteve të pafavorshme e të tjera, ata janë gjithmonë personalitete keqdashëse, si në punë ashtu edhe në punë. në jetën private.
Willow është mërmëritës, vazhdon të përsërisë me vete “se askush nuk e kupton…”, por në të vërtetë nuk e ka marrë shumë pak “timonin” e ekzistencës së saj, vërtet nuk i kupton. ilaçi sjell janë një pozitivitet dhe një kapacitet të madh për të kuptuar dhe falur botën rreth tij dhe gabimet e shkaktuara nga kjo, kështu që ai rizbulon kuptimin e jetës dhe kontrollin harmonik të jetës së tij. 

Mënyra e përdorimit
2-4 pika në gjysmë gote ujë, 4 herë në ditë.

Dyqani fizik: Rruga Bardhyl 5 Tiran

Referenca NAFB38

.

.

WILLOW : Scoraggiamento e disperazione

DISARMONIA: Risentimento e autocommiserazione, rancore con amarezza, Invidia con risentimento, ci si sente vittime delle avversità.

VALENZA POSITIVA: Reattività, comprensione, ottimismo.

Definizione di Edward Bach di questo rimedio:

“Per quelli che hanno sofferto avversità o sventure e trovano difficile accettarle senza lamentele o risentimento, poiché giudicano la vita soprattutto in funzione del successo. Sentono di non aver meritato una prova tanto grande, che è stato ingiusto, e ne sono amareggiati. Spesso provano minor interesse e sono meno attivi in ciò da cui un tempo traevano piacere. “

Maggiori informazioni:

Il dott. Edward Bach lo dava : “… a coloro che hanno sofferto a causa delle avversità o della sfortuna e trovano difficile accettarlo, senza lamentarsene e senza provare risentimento, poiché giudicano la vita in base al successo. Sentono di non aver meritato una prova così grande, lo trovano ingiusto e ne sono amareggiati. Spesso accade loro di provare un interesse minore verso quelle cose della vita che prima facevano loro piacere…”. Infatti, la sua parola chiave è vittima di se stesso, cioè colui che afferma di avere tutto il mondo contro di sé. Questo tipo di carattere si autocommisera, c’è in lui una sensazione di amarezza di fondo, è convinto di dover soffrire ingiustamente, a causa del destino, delle condizioni sfavorevoli e degli altri, sono personalità sempre malintenzionate, sia sul lavoro che nella vita privata.
Il Willow è un borbottone, continua a ripetersi “che nessuno lo capisce…” , ma in realtà ha preso poco in mano il “timone” della propria esistenza, non comprende proprio.Le qualità che il rimedio apporta sono una positività ed una grande capacità di comprendere e perdonare il mondo attorno a sé e i torti provocati da questo, quindi si ritrova il senso della vita ed il controllo armonico della propria vita.

Acqua, Brandy,Macerato di Salice giallo petali(Corrispondenti allo 0,00025%della componente estrattiva).
 
 
error: Content is protected !!